מרכז קהילתי מעלה יוסף

סמל המרכז הקהילתי

טל: 0733237510
maaleyos@matnasim.org.il
פקס: 04-9571743

הצהרת בריאות -

הנני מצהיר בזאת כי:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילות :
יש לבני/ בתי מגבלה בריאותית כדלקמן:
אישור השתתפות בפעילות מים
בני/ בתי יודע/ת לשחות ואני מאשר לו/לה להשתתף בפעילות מים.:
בני/ בתי יודע/ת לשחות אך איני מאשר לו/לה להשתתף בפעילות מים.:
בני/ בתי אינו/ אינה יודע/ת לשחות ואינני מאשר לו/לה להשתתף בפעילות מים.:
ניוזלטר החודש
מתנסנט |חוגים